plbenlenfrdeitruuk
 

Zakład Kształcenia Kierowców

Marek Paszkowski

 

Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 

1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • posiada aktywny Profil Kandydata na Kierowcę - tylko u nas otrzymasz pomoc w załatwieniu tych formalności
  (wszystkie druki mamy na miejscu w biurze)
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

 

2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

 • 14 lat – dla kategorii AM
 • 16 lat – dla kategorii A1;
 • 18 lat – dla kategorii B
 • 18 lat – dla kategorii A2
 • 20 lat – dla kategorii A jeżeli osoba posiada Prawo Jazdy kat. A2 od 2 lat;
 • 24 lata – dla kategorii A jeżeli osoba nie posiada Prawo Jazdy kat. A2 od 2 lat;

 

3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat (do ukończenia 18 lat brakuje ok. 3 miesiące), może uzyskać prawo jazdy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (kliknij TU by pobrać druk).

Wymagane dokumenty do odebrania Prawa Jazdy
(Tylko u Nas otrzymasz gotowe i wypełnione dokumenty):

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy,
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (kat. AM, A1, B1 lub T).
4. Wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
5. Do wglądu:
a. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały ( lub pobyt czasowy w uzasadnionych wypadkach) w Warszawie.
b. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu.

Opłaty:

1. 100 zł – za wydanie prawa jazdy

2. 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.

 

 


 

Ranking OSK 2011 Biała Podlaska - Najlepsza Szkoła Nauki Jazdy ranking szkol jazdy 2011 biala podlaska