plbenlenfrdeitruuk
 

Zakład Kształcenia Kierowców

Marek Paszkowski

 

dowrej

Jak uzyskać dowód rejestracyjny? Procedura uzyskania dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu.

 

 

 

  • Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

 

REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO:

Krok 1. Wniosek o rejestrację pojazdu

Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu i złóż go w urzędzie (organie rejestrującym) właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Rejestracji pojazdu używanego zakupionego w Polsce, który był zarejestrowany w momencie zakupu dokonuje się na podstawie:

  1. dowodu własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
  2. dowodu rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego.
  3. karty pojazdu (jeżeli była wydana)
  4. tablic rejestracyjnych.
  5. dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik

 

Dokumenty i opłaty

Powyższe dokumenty można przesłać do urzędu także drogą elektroniczną na tzw. skrzynkę podawczą urzędu.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wezwie nas do dostarczenia wymaganych dokumentów w oryginale.

Przed wizytą w urzędzie lub w jej trakcie należy dokonać opłaty za czynności związane z rejestracją pojazdu.

Krok 2. Wizyta w urzędzie

Pamiętaj o zabraniu oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych do zarejestrowania pojazdu.

Urząd bez zbędnej zwłoki (dla spraw wymagających postępowania wyjaśniającego, a takimi są sprawy rejestracji, nie później niż w ciągu 30 dni, dla szczególnie skomplikowanych 60 dni) rozpozna sprawę i:

  1. zarejestruje (czasowo z urzędu / czasowo na wniosek) pojazd wydając odpowiednio pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne lub
  2. odmówi zarejestrowania podając uzasadnienie na piśmie
  3. zawiesi postępowanie w sprawie rejestracji do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych ze złożonym wnioskiem
  4. inne przypadki (np. wezwie do uzupełnienia itd.)


Wyjaśnienie:
Rejestracja pojazdu jest „dwuetapowa”. Najpierw urząd rejestruje pojazd czasowo z urzędu po to, aby mieć czas na zweryfikowanie dokumentów w sprawie oraz zamówienie u producenta spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego.

 

Decyzja urzędu / status sprawy

Urząd, po sprawdzeniu złożonych dokumentów, wyda dokument pozwolenia czasowego, które stanowi dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Urząd prowadzi postępowanie w sprawie rejestracji pojazdu i weryfikuje dokumenty pojazdu oraz okoliczności sprawy w celu podjęcia decyzji o rejestracji.

Pozwolenie ma określony w nim okres ważności (na ogół do 30 dni), przed upływem ważności pozwolenia należy zgłosić się do organu rejestrującego celem wymiany na dowód rejestracyjny bądź przedłużenia ważności pozwolenia (do 14 dni).

Status sprawy (czy dokument jest już wyprodukowany i można go odebrać w urzędzie) możesz sprawdzić w zakładce Sprawdź status - dowód rejestracyjny.

Jeśli urząd świadczy taką usługę, otrzymasz także sms lub wiadomość e-mail o możliwości odbioru dokumentu.

 

Krok 3. Wizyta w urzędzie / wydanie dokumentów

W trakcie kolejnej wizyty w urzędzie, urzędnik poprosi Cię o zwrot pozwolenia czasowego i jednocześnie wyda decyzję o rejestracji wraz z dowodem rejestracyjnym (ew. kartą pojazdu).

Krok 4. Badania techniczne pojazdu i ubezpieczenie posiadacza pojazdu

Użytkując pojazd na podstawie otrzymanego dowodu rejestracyjnego należy pamiętać o wykonywaniu w określonych terminach badań technicznych. Termin następnego badania technicznego został określony w dowodzie rejestracyjnym.

Należy także pamiętać o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu, najpóźniej w dniu jego zarejestrowania.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 192 poz. 1878 z 2004 roku z późn. zm.)

 

Autor: K.Paszkowski

 


Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone - Kopiowanie i Rozpowszechnianie przez inne OSK tylko za zgodą Autora